Symbols in White
The act of juxtaposing structures that are unrelated both geographically and in terms of the reasons for their construction can help to illustrate their significance to the relationship between man and the landscape for which they are typical. Although at first glance, we do not find any interconnectedness between them, a comparison can help draw forth certain parallels. Chapels—small sacral buildings whose origins date to the baroque era and which experienced a boom in the 19th century—were used not only by the church, but thanks to the manner in which they were located within the landscape (at crossroads or on important hilltops), they also served as points of reference. The places where they are found had often been important sites long before. During the pagan era, people erected stone cairns or wooden pickets in order to indicate a source of water or a crossroads, with the choice of the right path representing an acceptance of good and a rejection of evil. By comparison, lighthouses are fundamentally orientational in nature—not just for ships that use them for navigation but also for people on dry land who might easily get lost and lose all sense for the scale of the landscape in which they find themselves. This applies in particular to landscapes such as the one found in Iceland, where lighthouses and scattered huts act as refuges where travellers might find the things needed in order to survive an emergency. Although each type of structure was built for different reasons, they both serve as points of reference and as refuges; they interpret the landscape and give it a human order. Human creations make the landscape inhabitable and create sanctuaries free of its wildness, places where we need not fear its unpredictability. If our look at historical contexts has revealed the qualities that bind these structures together, then their current state leads us to the crossroads of society’s relationship to them, which does not correspond to the relationship between these two types of architecture or to the shared values that they represent.

Symboly v bílé
Postavit vedle sebe stavby geograficky a z pohledu motivace k jejich výstavbě tak vzdálené, je užitečné k ilustraci jejich významu ve vztahu člověka a krajiny pro níž jsou tak typické. Ačkoliv na první pohled mezi nimi nemusíme odhalit souvislosti, (v případě majáků, jde o čistě technické stavby, kdežto kapličky byly stavěny jako sakrální stavby) díky jejich srovnání můžeme zdůraznit určité paralely. Kapličky, drobné sakrální stavby, jejichž původ najdeme už v době baroka a svůj rozmach prodělaly v 19. století nesloužily pouze církvi, díky způsobu, jak byly v krajině situovány (podél cest, na rozcestích, na významných vrcholech ) plnily také funkci orientační. Místa, kde je můžeme objevit byla mnohdy důležitá dávno předtím. V pohanských dobách lidé na těchto místech pomocí kamenných mohyl nebo dřevěných kůlů upozorňovali na zdroje vody nebo rozcestí, přičemž volba správné cesty byla tehdy přijetím dobra a odmítnutím zla. Proti tomu byla a je funkce majáků od základu orientační a to nejen pro lodě, které se pomocí nich orientují na moři, ale i pro suchozemce. Ten snadno zabloudí a ztratí pojem o měřítku krajiny, kde se nachází a to platí zejména v krajině jako je ta islandská. V islandské krajině plní majáky i drobné chaty v ní rozeseté také úlohu útočiště, kde je pro cestovatele v nouzi připraveno zázemí pro přežití krizových dnů . I když každý postavený z jiných pohnutek oba typy staveb nám slouží k orientaci a poskytují útočiště, vysvětlují krajinu a vytvářejí v ní lidský řád. Lidské výtvory činí krajinu pro člověka obyvatelnou a vytvářejí zákoutí, prosté její divokosti a strachu z její nepředvidatelnosti. Pokud jsme v případě historických souvislostí narazili na vlastnosti, které tyto stavby pojí, současný stav nás zavádí opět na rozcestí vztahu společnosti k nim, neodpovídající vztahu těchto dvou typů architektury navzájem, respektive společných hodnot, jež představují.

http://martinbrazina.cz:443/files/gimgs/th-23_IMG_2242b.jpg
http://martinbrazina.cz:443/files/gimgs/th-23_IMG_1021_compi_2b.jpg